Die Linie der Kriya Yoga Meister

Der authentische Kriya Yoga von
Babaji, Lahiri Mahasaya, Swami Shriyukteshwar,
Paramahamsa Yogananda, Bhupendranath Sanyal, Satyananda,
Paramahamsa Hariharananda und Paramahamsa Prajnanananda
 


 

Paramahamsa Hariharananda Paramahamsa Prajnanananda